Download de Algemene Voorwaarden (PDF)

Algemene voorwaarden Belbin NL  

Hierbij omschrijven we de wettelijke voorwaarden ("Voorwaarden") waaronder u de online testprocedures kunt gebruiken ("Online testen"). Gelieve dit zorgvuldig te lezen.
Indien u met deze voorwaarden niet akkoord gaat, gebruik de “Online testen” dan niet; door gebruik te maken van de “Online testen” erkent u dat u deze voorwaarden heeft gelezen en geaccepteerd. Belbin NL kan deze voorwaarden op elk moment herzien en aanpassen. Bezoek  deze pagina periodiek om de nieuwste voorwaarden te lezen, omdat zij voor u juridisch bindend zijn.


1. Gebruik van Materiaal: Copyright en Handelsmerken

Elk gebruik van de inhoud van de “Online Testen”, inclusief informatie, tekst, gegevens, grafieken, de zelfperceptie-vragenlijsten, beoordelingen van waarnemers, observaties van functies en al het andere materiaal ("Materiaal"), is het bezit van Belbin NL, en beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Alle handelsnamen, logo’s, emblemen, tekeningen en andere grafieken op deze website zijn handelsmerken van Belbin NL.

U mag overeenkomstig de procedures van “Online testen” en uitsluitend voor eigen gebruik  een kopie printen van het “Materiaal”. Het auteursrecht en andere merkgebonden mededelingen die op het originele “Materiaal” vermeld worden, moet u op elke kopie van het “Materiaal” laten staan. U mag het “Materiaal” niet verkopen, wijzigen of reproduceren. Elk gebruik van het “Materiaal” op een andere website is verboden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Belbin NL.

U gaat ermee akkoord dat het niet is toegestaan om het “Materiaal” en/of  de “Online Testen” of om het even welke software of welk programma dat met betrekking tot het “Materiaal” en/of “Online testen” wordt gebruikt, aan te passen, te vertalen, te wijzigen of samen te vatten.


2. Algemeen Gebruik van het Online Testen

 1. Het “Online Testen” is bedoeld om algemene informatie en advies te geven. Het “Online Testen” en de rapporten, profielbeschrijvingen en commentaren (het “Rapport”) die hierbij worden geproduceerd, dienen alleen in combinatie met andersoortige informatie te worden gebruikt voor het nemen van beslissingen. Het “Rapport” wordt gegenereerd door een algoritme toe te passen dat uw antwoorden op geselecteerde vragen verwerkt. De manier waarop u het “Rapport” gebruikt is volledig voor uw eigen verantwoording. U kunt het gebruiken voor verschillende doeleinden, zoals het vaststellen van een karakterprofiel, het het produceren van een functiebeschrijving en het bepalen van de geschiktheid voor een bepaalde functie. [….]. Belbin NL is in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop u het “Rapport” gebruikt.
 2. Na het registreren, zult u een identiteitscode ontvangen waarmee u toegang tot het systeem krijgt. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid en de vertrouwelijkheid van deze code. Belbin NL is niet aansprakelijk voor welke schending dan ook ten aanzien van vertrouwelijkheid, privacy of gegevensbescherming die zich voordoet.

3. Rapporten

Artikel 3 van de Algemene voorwaarden geldt uitsluitend voor www.belbin.nl. Om het even welk “Rapport” dat door uw gebruik van “Online Testen” wordt gecreëerd, is toegankelijk op deze website voor een periode van 12 maanden. Na een dergelijke periode kan het “Rapport” worden verwijderd. Belbin NL is in geen geval aansprakelijk wanneer u de gegevens niet binnen de aangewezen termijn opslaat of kunt teruglezen.
Als u het “Rapport” binnen deze periode van 12 maanden wenst te verkrijgen, dient u gebruik te maken van uw identiteitscode. U zult het echter niet kunnen wijzigen.
Wij kunnen uw details echter behouden (naam, adres, e-mail adres) voor langer dan 12 maanden, zodat wij u over nieuwe producten en/of de diensten kunnen informeren die voor u van belang kunnen zijn. Wanneer u deze informatie niet wenst te ontvangen en uit onze adressenlijst wenst te worden verwijderd, of wanneer u wilt weten wat wij met uw persoonlijke informatie doen, dan kunt u ons per e-mail verzoeken uw gegevens te verwijderen, dan wel nadere informatie te verkrijgen.


4. De Website

De website ("Website") en het “Materiaal” worden op een ‘zoals het is’ basis aangeboden.  Onuitgesproken en statutaire garantievoorwaarden zijn  zoveel mogelijk uitgesloten, voorzover de wet het toelaat. Belbin NL geeft, voor zover het wettelijk is toegestaan, geen garanties en ontkent elke aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, de veiligheid, de betrouwbaarheid, de werking en de prestaties van de “Website” en het “Materiaal”.
Belbin NL zal al het redelijke doen om de inhoud van de “Website” actueel, nauwkeurig en 24 uur per dag beschikbaar te houden. Nochtans kan het “Materiaal” onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten en Belbin NL aanvaardt geen klachten over de nauwkeurigheid, de betrouwbaarheid, de volledigheid of de tijdsfactor van het ”Materiaal”, de software of de verbindingen. Veranderingen op de “Website” kunnen elk moment worden uitgevoerd. Het is mogelijk dat de “Website” niet beschikbaar is of dat de toegang van tijd tot tijd onderbroken is wegens technische storingen. Belbin NL garandeert niet dat de “Website” en de server vrij zijn van computervirussen, besmetting, wormen en Trojaanse paarden of andere schadelijke codes en eigenschappen. Wanneer na het gebruik van “de Website” of het “Materiaal” het noodzakelijk blijkt dat hardware of software vervangen of veranderd moet worden, is Belbin NL niet verantwoordelijk voor de kosten die daar betrekking op hebben.
In geen enkele omstandigheid zal Belbin NL aansprakelijk kunnen worden gesteld voor welke vertraging of mislukking in prestaties dan ook die direct of indirect voortvloeien uit natuurverschijnselen, krachten of oorzaken waar zij geen invloed op uit kan oefenen, inclusief mislukkingen veroorzaakt door Internet, fouten van het computermateriaal, telecommunicatiefouten, andere materiaalfouten, elektronische fouten, opdrachten van binnenlandse of buitenlandse gerechtshoven of rechtbanken (geen komma) of fouten veroorzaakt door derden.


5. Gevolgschade

In geen enkele situatie zal Belbin NL, haar bestuurders, werknemers, partners en agenten, aansprakelijk zijn voor welke schade of eis van verloren winsten of inkomsten dan ook, gevolgen voor de werkgelegenheid, verlies of afwaardering van de goodwill of gemiste kansen, emotionele spanningen en lijden, of schade die het gevolg is van verloren computergegevens of bedrijfsonderbrekingen, of enige indirect verlies of een gevolgschade dat een gevolg is van uw gebruik, onvermogen bij gebruik, onderbreking, opschorting of beëindiging van de “Website”, “Online testen” of uw afhankelijkheid van welk “Materiaal” of “Rapport” dan ook, of gebaseerd op een van garantiebreuk, of contract, een onrechtmatige daad, onjuiste voorstelling van zaken of anders.


6. Algemeen

De website is gebaseerd op het softwareprogramma Interplace, uitgegeven door Belbin NL, een Nederlandse besloten vennootschap, gevestigd te Giethoorn, Kerkweg 51, postcode 8355 BM.

De “Voorwaarden” en uw gebruik van deze Website, de “Online Testen” en het “Materiaal” vallen onder de Nederlandse wetgeving en elk geschil betreffende deze voorwaarden of elke kwestie met betrekking tot de “Website” of het “Materiaal”, zal worden voorgelegd aan een Nederlandse Rechtbank.

Indien welke bepaling van deze voorwaarden dan ook ongeldig wordt verklaard door een bevoegde rechter van een Nederlandse Rechtbank, zal deze uitspraak niet van invloed zijn op de geldigheid van al de andere bepalingen in de “Voorwaarden”, die volledig van kracht en rechtsgeldig zullen blijven.
U erkent en bent het ermee eens dat u en Belbin NL onafhankelijke contractanten zijn in het kader van de “Voorwaarden”. Niets uit deze “Voorwaarden” zal geïnterpreteerd kunnen worden om een vennootschap, een gemeenschappelijke onderneming, een agentschap, of een loondienstverband tot stand te brengen.

Belbin NL

8 mei 2018


 

Aanhangsel bij Algemene Voorwaarden Belbin NL

 

Verwerkersovereenkomst


Contractpartijen:

Verwerkingsverantwoordelijke:
De accountbeheerder, hierna te noemen Beheerder

Verwerker:
Belbin NL

Door akkoord te gaan met deze verwerkersovereenkomst geven Beheerder en Verwerker beiden aan zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Definities

De hierna en hiervoor gebruikte begrippen volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en hebben de volgende betekenis:

1.0 Hoofdovereenkomst:
De overeenkomst tussen Beheerder en Verwerker waarin het leveren van diensten door Belbin NL aan de (organisatie van) Beheerder geregeld wordt. Deze Hoofdovereenkomst regelt eveneens het doel en de aard van de verwerking van de persoonsgegevens. Door bij aanmelding akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, zoals deze aan de a.s. Beheerder worden voorgelegd, wordt de Hoofdovereenkomst tussen Belbin NL en Beheerder geacht in werking te zijn getreden. Deze Verwerkersovereenkomst maakt deel uit van de Hoofdovereenkomst. De Hoofdovereenkomst wordt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de Beheerder beëindigd.

1.1 Persoonsgegevens:
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de Betrokkene"). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

1.2 Verwerking:
Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

1.3 Verwerkingsverantwoordelijke:
Een natuurlijke persoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Bij Belbin NL spreken we dan over de Accountbeheerder (Beheerder).

1.4 Verwerker:
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. In dit geval is dat Belbin NL.

1.5 Betrokkene:
Een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de verwerkte persoonsgegeven betrekking hebben. Bij Belbin NL spreken we dan over de Kandidaat.

1.6 Inbreuk in verband met persoonsgegevens:
Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (hierna aangeduid met Datalek).

1.7 Gegevensbeschermingseffectbeoordeling:
Het uitvoeren van een beoordeling, voorafgaand aan het uitvoeren van de verwerking, van het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van de persoonsgegevens.

1.8 Toezichthoudende autoriteit:
Een onafhankelijke overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de wet in verband met de verwerking van Persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Totstandkoming en beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst

2.1 Deze Verwerkersovereenkomst treedt in werking op:

 1. 25 mei 2018 indien er op die datum sprake is van een Hoofdovereenkomst conform artikel 1.0 van deze overeenkomst;
 2. op dezelfde datum waarop door Beheerder en Belbin NL een Hoofdovereenkomst wordt aangegaan indien deze datum ná 25 mei 2018 ligt.

2.2 Indien de Hoofdovereenkomst eindigt, eindigt deze Verwerkersovereenkomst automatisch; de Verwerkersovereenkomst kan niet apart worden opgezegd.

2.3 Na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst zullen de lopende verplichtingen voor Beheerder en Belbin NL, zoals het melden van Datalekken, waarbij de Persoonsgegevens van Beheerder op het platform van Belbin NL betrokken zijn, en de plicht tot geheimhouding blijven voortduren.

3. Verwerken Persoonsgegevens

3.1 Belbin NL zal alleen Persoonsgegevens verwerken van Beheerder en heeft geen zeggenschap over de Persoonsgegevens. Belbin NL volgt instructies van Beheerder hierover op en mag de Persoonsgegevens niet op een andere manier verwerken dan logischerwijs nodig is voor de diensten die Belbin NL verleent, tenzij Beheerder daar Belbin NL van te voren toestemming of opdracht voor geeft.

3.2 Op de Privacybeleid pagina van Belbin NL wordt opgenomen welke Persoonsgegevens Belbin NL precies zal verwerken en voor welke verwerkingsdoeleinden.

3.3 Belbin NL houdt zich aan de wet en verwerkt de gegevens op een behoorlijke, zorgvuldige en transparante wijze.

3.4 Belbin NL mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beheerder geen andere personen of organisaties inschakelen bij het verwerken van de Persoonsgegevens die behoren bij de account(s) van de Beheerder.

3.5 Wanneer Belbin NL met toestemming van Beheerder andere organisaties inschakelt, moeten zij minimaal voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in deze Verwerkersovereenkomst.

3.6 Wanneer Beheerder een verzoek krijgt van een Betrokkene die zijn of haar privacy rechten wil uitoefenen, werkt Belbin NL daar binnen een termijn van 5 dagen aan mee. Deze rechten kunnen bestaan uit een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een verzoek tot het overdragen van de eigen Persoonsgegevens.

3.7 Wanneer Beheerder Belbin NL verzoekt om informatie te geven, dan zal Belbin NL de informatie verstrekken die Beheerder nodig heeft voor het uitvoeren van een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling. Beheerder heeft dit nodig om in te kunnen schatten wat het risico van de verwerking is die Belbin NL namens Beheerder uitvoert.

4. Beveiligen van Persoonsgegevens (zie ook de bijlage: artikel 32 van de AVG)

4.1 Belbin NL zorgt ervoor dat de Persoonsgegevens voldoende zijn beveiligd. Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen neemt Belbin NL passende technische en organisatorische maatregelen.

4.2 Deze maatregelen zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Een overzicht van deze maatregelen en het beleid daarover staan op de Privacybeleid pagina van Belbin NL.

4.3 Belbin NL zal ieder jaar op of rondom 1 juni de Privacybeleid pagina van Belbin NL controleren en eventueel updaten zodat deze in overeenstemming is met de werkelijkheid.

4.4 Beheerder mag een inspectie of audit bij Belbin NL laten uitvoeren om te bepalen of het verwerken van de Persoonsgegevens aan de wet en de afspraken uit deze Verwerkersovereenkomst voldoet.

4.5 De kosten voor de uitvoering van deze audit zullen voor rekening komen van Beheerder.

4.6 Wanneer één van partijen (Beheerder of Belbin NL) vindt dat een wijziging in de te nemen beveiligingsmaatregelen noodzakelijk is, treden Beheerder en Belbin NL hierover in overleg.

5. Exporteren Persoonsgegevens

5.1 Belbin NL mag geen Persoonsgegevens laten verwerken door andere personen of organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zonder daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de Beheerder.

6. Geheimhouding

6.1 Belbin NL zal de door de Beheerder verstrekte Persoonsgegevens geheim houden, tenzij dit op basis van een wettelijke verplichting niet mogelijk is.

6.2 Verwerker draagt ervoor zorg dat personen, niet beperkt tot werknemers, die bij Verwerker deelnemen aan de Verwerkingen, zijn gebonden aan een geheimhoudingsverplichting ter zake van de Persoonsgegevens.

7. Datalekken

7.1 In geval van een ontdekking van een mogelijk Datalek zal Belbin NL de Beheerder hierover binnen 48 uur informeren.

7.2 Als Beheerder een mogelijk Datalek ontdekt, dan zal de Beheerder hierover Belbin NL binnen 24 uur informeren via het emailadres: dan wel via telefoonnummer 075-6310186.

7.3 Na de melding van een Datalek houden de Beheerder en Belbin NL elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rondom het Datalek en de maatregelen die worden getroffen om de omvang van het Datalek te beperken en te beëindigen en een soortgelijk incident in de toekomst te kunnen voorkomen.

7.4 Het is toegestaan dat zowel de Beheerder als Belbin NL een melding doen van een Datalek aan de Toezichthouder. Het informeren van de Betrokkenen is de verantwoordelijkheid van de Beheerder.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Belbin NL is niet aansprakelijk voor schade geleden door het niet nakomen van de wet en de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst, voor zover dit het gevolg is van onrechtmatig of nalatig handelen van de Beheerder.

8.2 Belbin NL is aansprakelijk voor schade geleden door het niet nakomen van de wet en de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst, voor zover dit het gevolg is van onrechtmatig of nalatig handelen van Belbin NL.

8.3 De Beheerder is aansprakelijk voor de aan Belbin NL opgelegde bestuurlijke boete door de Toezichthouder als de geleden schade het gevolg is van onrechtmatig of nalatig handelen van de Beheerder.

8.4 Belbin NL is niet aansprakelijk voor aanspraken van Betrokkenen of andere personen en organisaties waar de Beheerder de samenwerking mee is aangegaan of waarvan de Beheerder Persoonsgegevens verwerkt, als dit het gevolg is onrechtmatig of nalatig handelen van Beheerder.

8.5 Belbin NL is aansprakelijk voor aanspraken van Betrokkenen of andere personen en organisaties waar Belbin NL de samenwerking mee is aangegaan of waarvan Belbin NL Persoonsgegevens verwerkt, als dit het gevolg is onrechtmatig of nalatig handelen van Belbin NL.

9. Teruggave Persoonsgegevens en bewaartermijn

9.1 Na het beëindigen van deze Verwerkersovereenkomst zal Belbin NL eventueel achtergebleven Persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier vernietigen.

9.2 De Persoonsgegevens die Belbin NL verwerkt volgens deze Verwerkersovereenkomst zal Belbin NL vernietigen na verstrijken van een eventueel van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn dan wel op verzoek van de Beheerder. Van een wettelijke bewaartermijn is bijvoorbeeld sprake wanneer Belbin NL de Persoonsgegevens moet bewaren om belastingtechnische redenen.

10. Slotbepalingen

10.1 Afwijkingen van deze Verwerkersovereenkomst zijn slechts geldig wanneer Belbin NL en de Beheerder dit samen schriftelijk afspreken.

10.2 Op deze Verwerkersovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

10.3 Over eventuele geschillen tussen Belbin NL en de Beheerder bepaalt de rechter in de rechtbank binnen het gebied waar Belbin NL gevestigd is.

Bijlage

Persoonsgegevensbeveiliging

AVG - Artikel 32

Beveiliging van de verwerking

 1. 1. Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen, treffen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, die, waar passend, onder meer het volgende omvatten:
  a) de pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens;
  b) het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
  c) het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen;
  d) een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking.
 2. 2. Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau wordt met name rekening gehouden met de verwerkingsrisico's, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig.
 3. 3. Het aansluiten bij een goedgekeurde gedragscode als bedoeld in artikel 40 of een goedgekeurd certificeringsmechanisme als bedoeld in artikel 42 kan worden gebruikt als element om aan te tonen dat dat de in lid 1 van dit artikel bedoelde vereisten worden nageleefd.
 4. 4. De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat iedere natuurlijke persoon die handelt onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of van de verwerker en toegang heeft tot persoonsgegevens, deze slechts in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, tenzij hij daartoe Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is gehouden.